Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

  16 hodin


Cíle semináře - účastníci:

  1. prozkoumají, které postupy a strategie podporují vědomé budování kultury, která umožňuje seberealizaci a profesní růst jednotlivcům a umožňuje kontinuální rozvoj organizace v souladu s posláním, vizemi, hodnotami a potřebami zúčastněných.

  2. porozumí, tomu, jak konkrétní nevědomé postoje, chování a reakce nepodporují budování kultury organizace (bezpodmínečné obviňování, bytostné sobectví, ontologická arogance, manipulativní komunikace, narcistické vyjednávání, nedbalá spolupráce, emoční nekompetentnost).

  3. porozumí, které vědomé postoje, chování a reakce podporují budování kultury organizace, jež umožňuje seberealizaci a profesní růst jednotlivcům a kontinuální rozvoj organizace v souladu s posláním, vizemi, hodnotami a potřebami zúčastněných (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora, autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství).

  4. reflektují, které nevědomé postoje, nevědomé chování a reakce blokují rozvoj a prosperitu organizace a jak se vyskytují v jejich způsobech vedení.

  5. naučí se dovednostem autentické komunikace, konstruktivního vyjednávání, oboustranné spolupráce a emočního mistrovství, které vedou k tomu, že lidé v organizaci motivují sebe i druhé, pracují odpovědně v souladu s hodnotami organizace, s respektem k sobě i k druhým, že využívají svůj plný potenciál a slouží druhým, ̈ jak nejlépe to dovedou.

  6. reflektují pokrok vlastních dovedností pro budování vědomé kultury v organizaci.

Vědomý lídršip

je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří „životní prostředí“ každé organizace a rozhoduje tak o její efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní ontologické filosofie i filosofie východní. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, kteří v nich pracují nebo se v nich učí.

Pořadí: 1

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529