Komplexní rozvoj lídršipu

  64 hodin


Dlouhohodobý kurz 64 h.

Současné výzkumy

v oblasti pedagogického lídršipu (Timperley, H. (2008): Teacher Professional Learning and Development. IEA, IBE. Geneva Switzerland: UNESCO, Hattie, J. (2012): Visible Learning for Teachers. Maximizing impacton learning. London and New York: Routledge) potvrzují, že pokud všichni pedagogičtí pracovníci ve škole sdílí vizi dobré školy, pak jsou i vnitřně motivováni k tomu, aby tuto vizi ve své výuce a školní praxi uváděli do života a přibližovali se k ní. Dokáží lépe formulovat dlouhodobější i krátkodobé cíle pro svou pedagogickou práci i postupy, kterými těchto cílů dosahovat. Pokud ve škole funguje tzv. badatelský cyklus podle H. Timperley, pak pedagogové dokáží na základě neustálého vyhodnocování své práce dle důkazů o učení na straně žáků lépe identifikovat a formulovat vlastní vzdělávací potřeby.

Moderní výzkumy v oblasti lídršipu (Kofman, F. (2014): Authentic Communication: Transforming Difficult Conversations in the Workplace. Colorado, Boulder: Sounds True. Darling – Hammond, L., Richardson, N. (2009): Teacher Learning: What Matters. Educational Leadership (47 – 53), ASCD.) ukazují, že pokud vedoucí pracovníci dokáží rozpoznat své nevědomé postoje, chování a reakce, ze kterých pramení neefektivní způsoby vedení lidí a řízení organizací, jsou připraveni se měnit tak, aby mohli komplexně podporovat ostatní. Pokud vedoucí pracovníci dokáží neustále rozvíjet své vědomé postoje, chování a reakce, dopad jejich vedení a řízení na organizaci je velmi pozitivní - funguje kultura společně se učící organizace a narůstá její prosperita.

Vědomý lídršip

je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří „životní prostředí“ každé organizace a rozhoduje tak o její efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní ontologické filosofie i filosofie východní. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, kteří v nich pracují nebo se v nich učí.

Blok 1:

Lídršip z perspektivy typologie MBTI® - komunikace, potřeby a hodnoty ve vztahu k temperamentu a osobnosti

Cíle 1. bloku - účastníci:

 1. uvědomí si, jaká východiska a přesvědčení stojí za jejich pojetím lídršipu a vyhodnotí přínos pozitivního lídršipu pro ně samotné a jejich organizaci.

 2. provedou audit svých silných stránek v roli lídra: a) s oporou o systém typologie MBTI®
  (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností, vlastních obav.

 3. vytvoří tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek ve všech třech hodnocených oblastech (viz. výše a, b, c). Vytvoří si praktický plán rozvoje svých silných stránek, jehož součástí budou přesně definované cíle, důkazy o jejich naplnění, časový rámec, potřebné zdroje a strategie.

 4. budou reflektovat, co se jako lídři naučili, co si uvědomili a jaké další potřeby mají.

Blok 2:

Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

Cíle 2. bloku - účastníci:

 1. budou reflektovat praktický plán rozvoje silných stránek (viz projekt zadaný na 1. modulu pro zpracování v mezidobí) a jak se jim dařilo využívat a rozvíjet své silné stránky v roli lídrů.

 2. vyhodnotí, jak model BUDOUCNOST - ZAUJETÍ - VÝKON může pomoci při uskutečňování jejich lídrovské role.

 3. prozkoumají oblast BUDOUCNOST (Kam míříme?): Propojí vlastní hodnoty, zápal a silné stránky a formulují si své „PROČ“, osobní misi v práci a misi organizace. Promyslí, kam chtějí organizaci vést a navrhnou vizi, která může být atraktivní pro jejich „klienty“. Vyhodnotí, jak při plánování budoucnosti s kolegy v organizaci může pomoci STRATEGIE PRO ROZVOJ ORGANIZACE konkretizovaná do podoby AKČNÍHO PLÁNU.

 4. promyslí tvorbu vyváženého týmu s oporou o silné stránky jeho členů a provedou analýzu současného stavu týmu. Naplánují si, jak konkrétně mohou ovlivnit výkon a výsledky v organizaci ve vazbě na model BUDOUCNOST - ZAUJETÍ A VÝKON.

Blok 3:

Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

Cíle 3. bloku - účastníci:

 1. reflektují a sdílejí své zkušenosti v oblasti ZAUJETÍ při práci s lidmi a týmy v organizacích ve vztahu k preferencím jejich temperamentu a zapojení do aktivit, činností, rozvojových příležitostí v organizaci.

 2. prozkoumají oblast ZAUJETÍ ( Jak toho dosáhneme?): Navrhnou, jak můžeme v roli lídra trvale ovlivňovat zaujetí, angažovanost a spolupráci lidí. Naplánují si, jak prostřednictvím řízení čtyř druhů energie (intelektuální, emoční, duchovní a fyzické) nasměřovat procesy ve vlastní organizaci žádoucím směrem k vizi.

 3. promyslí, jak vyjasnění BUDOUCNOSTI, práce se zaujetím a řízení energie ovlivňuje výkonnost týmů a jeho výsledky. Zreflektují si, ve kterých oblastech vázne ZAUJETÍ v organizaci a jak konkrétně jej můžeme podpořit.

 4. prozkoumají, které postupy a strategie podporují vědomé budování kultury, která umožňuje seberealizaci a profesní růst jednotlivcům a umožňuje kontinuální rozvoj organizace v souladu s posláním, vizemi, hodnotami a potřebami zúčastněných

 5. porozumí, tomu, jaký vliv mají nevědomé postoje, chování a reakce na budování kultury organizace (bezpodmínečné obviňování, bytostné sobectví, ontologická arogance, manipulativní komunikace, narcistické vyjednávání, nedbalá spolupráce, emoční nekompetentnost).

 6. reflektují, které nevědomé postoje, nevědomé chování a reakce blokují rozvoj a prosperitu organizace a jak se vyskytují v jejich způsobech vedení.

Blok 4:

Posilování kultury organizace prostřednictvím vědomých postojů lídra a týmu

Cíle 4. bloku - účastníci:

 1. Porozumí, které vědomé postoje, chování a reakce podporují budování kultury organizace, jež umožňuje seberealizaci a profesní růst jednotlivcům a kontinuální rozvoj organizace v souladu s posláním, vizemi, hodnotami a potřebami zúčastněných (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora, autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce, emoční mistrovství).

 2. Naučí se dovednostem autentické komunikace, konstruktivního vyjednávání, oboustranné spolupráce a emočního mistrovství, které vedou k tomu, že lidé v organizaci motivují sebe i druhé, pracují odpovědně v souladu s hodnotami organizace, s respektem k sobě i k druhým, že využívají svůj plný potenciál a slouží druhým, jak nejlépe to dovedou.

 3. Reflektují pokrok vlastních dovedností lídra v celé oblasti lídršipu.

Pořadí: 0

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529