Typologie MBTI® 4 - komplexní audit silných stránek a rozvoj organizace

  16 či 20 hodin


Cíle semináře - účastníci:

 1. prozkoumají východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.

 2. provedou audit svých silných stránek a vytvoří si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek:
  a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci),
  b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti.

 3. vytvoří si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektují, jak jejich silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Program semináře:

 1. Ohlédnutí zkušenostní (naše zkušenosti s MBTI® v profesním životě v oblasti využívání silných stránek, spolupráce v týmu a přínosů organizaci) a ohlédnutí informační (psychické funkce, zaměření osobnosti a typy temperamentu)

 2. Východiska „pozitivní psychologie“ pro rozvoj silných stránek

 3. Audit silných stránek: sebepoznání dle typologie MBTI®:
  a) typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností
  a zvládání rolí a projevů v chování;
  b) typ osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci

 4. Audit silných stránek: co říkají ostatní (s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba)

 5. Audit silných stránek: zájmy, oblíbené aktivity, obavy (s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti)

 6. Audit silných stránek: syntéza - tabulka či mapa silných stránek

 7. Praktický plán rozvoje silných stránek vycházejících z typu temperamentu a typu osobnosti dle MBTI, z informací získaných od kolegů prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby a z auditu zájmů, oblíbených aktivit a obav.

 8. Syntéza – silné stránky našeho týmu a kompenzace slabých stránek (v celých týmech nebo organizacích).

 9. Reflexe a přesah do profesní reality, příp. deník silných stránek.

Co každý účastník získá?

 • Popis preferovaných potřeb, hodnot a předpokladů pro rozvoj dovedností, zvládání rolí a projevů v chování pro každý typ temperamentu (SJ, SP, NT, NF) dle MBTI® .

 • Popis vlastního typu osobnosti (celkem 16) ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci.

 • Mapu silných stránek vlastní osobnosti jako východisko pro profesní rozvoj a zvyšování spokojenosti a efektivity.

 • Praktický plán rozvoje silných stránek využitelný v osobním a profesním životě.

Poznámka:

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI® zkušenosti: absolvovali seminář Typologie MBTI®1 - sebepoznání a spolupráce v týmu (16 či 20 h) nebo semináře Typologie MBTI®1 - psychické funkce pro sebepoznání a spolupráci (8 h) či Typologie MBTI®1 - typy temperamentu a osobnosti pro sebepoznání a spolupráci (8 h). Seminář Typologie MBTI®4 - komplexní audit silných stránek a rozvoj organizace lze absolvovat jako výše uvedených 16 či 20 vyučovacích hodin výuky nebo jako dvě vzdělávací akce: Typologie MBTI®4 - audit silných stránek z hlediska zpětné vazby od druhých a rozvoj organizace (8 hodin) a Typologie MBTI®4 - audit silných stránek z hlediska typologie MBTI® a rozvoj organizace (8 hodin).

  Pořadí: 5

  Kontakt

  Mgr. Bc. Jiřina Majerová

  jednatelka společnosti

  IČO: 05559529