Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu

  16 či 20 h


Existuje celá řada nástrojů a psychometrických testů určená k sebepoznávání a sebehodnocení. Nástroj typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator neboli Indikátor osobnostních typů podle Myersové a Briggsové) může být užitečným pomocníkem při sebepoznávání, identifikaci a objasňování vyšších potřeb a hodnot v osobním i profesním životě a při zjišťování našich jedinečných silných stránek.
Umožňuje lepší porozumění zdrojům chování, což může pomoci lépe usměrňovat vlastní jednání a zefektivnit selfmanagement. Poskytuje praktická vodítka, jak s jinými lidmi (v osobním i profesním životě) efektivněji spolupracovat a komunikovat, a tím sekundárně přispívat k budování pozitivního rozvojového klimatu ve skupině či organizaci. Typologie osobnosti MBTI® vychází z práce C. G. Junga, který zjistil, že naše vědomé mentální procesy se skládají ze dvou složek, a to z příjmu informací a z rozhodování. Informace přijímáme preferovaně skrze smysly (S jako sensing) nebo skrze intuici (N jako intuition). Informace neustále také vyhodnocujeme a rozhodujeme se preferovaně prostřednictvím myšlení (T jako thinking) nebo cítění (F jako feeling).

Cíle semináře - účastníci:

 1. budou znát své přirozené preference psychických funkcí a z nich vyplývající potřeby, hodnoty a silné stránky. Díky tomu budou lépe rozumět zdrojům svého chování, což jim může pomoci lépe usměrňovat vlastní jednání a zefektivnit selfmanagement.
 2. budou hlouběji vnímat, jaký vliv měly vnější faktory na vývoj mých přirozených preferencí, kde se ve svém vývoji právě nacházejí a které oblasti své osobnosti mohou cíleně rozvíjet.
 3. budou mít vhled do toho, proč ve stresu reagují jinak než obvykle a jak jejich reakce působí na okolí.
 4. budou schopni identifikovat způsoby, jak s jinými lidmi (v osobním i profesním životě) efektivněji spolupracovat a komunikovat, a tím sekundárně přispívat k budování pozitivního rozvojového klimatu ve skupině či organizaci.

Program semináře:

 1. Úvod, seznámení se (Kdo jsem?)

 2. Příklady ze života (Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?)

 3. Úvod do typologie MBTI® (Z čeho vychází?) a etika jejího používání (Jak eliminovat škatulkování?). Dynamika a vývoj typu (Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu?)

 4. Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni (příjem) Te, Ti, Fe, Fi (rozhodování) (Jak se projevují? V jakých činnostech každodenního života zapojujeme jednotlivé funkce?)

 5. Hledání vlastních preferencí psychických funkcí ( Jak to mám „nastavené“?)

 6. Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti ( Jak dobíjíme svou energii a jaký životní styl preferujeme?)

 7. Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce (Jaké jsou potřeby, hodnoty a předpoklady pro rozvoj dovedností u lidí různých typů temperamentu?)

 8. Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled (Proč ve stresu nejsem sám/sama sebou?)

 9. Můj osobnostní typ (1 ze 16) z hlediska MBTI®
  (Jak využít silných stránek svého osobnostního typu?)

 10. Reflexe, zpětná vazba.

Co každý účastník získá?

 • Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujících zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu.

 • Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje stanovovat si rozvojové cíle.

Poznámka:

Seminář Typologie MBTI®1 - sebepoznání a spolupráce v týmu lze absolvovat jako výše uvedených
16 či 20 vyučovacích hodin výuky nebo jako dvě vzdělávací akce: Typologie MBTI®1 – psychické funkce pro sebepoznání a spolupráci (8 h) a Typologie MBTI®1 - typy temperamentu a osobnosti pro sebepoznání a spolupráci (8 h).

Pořadí: 2

Kontakt

Mgr. Bc. Jiřina Majerová

jednatelka společnosti

IČO: 05559529